Nazwa użytkownika: Hasło:
Twoja Reklama
Dodaj nowe ogłoszenie Strona główna
 

Fraza:
 

 • 1.AGD (175)
 • 2.Antyki i Sztuka (61)
 • 3.Biznes i Handel (516)
 • 4.Biżuteria i Zegarki (28)
 • 5.Budownictwo (844)
 • 6. Pożyczki ,Kredyty ,Leasing (53)
 • 7.Dom i Ogród (753)
 • 8.Dla Dzieci (136)
 • 9.Edukacja , kursy ,szkolenia (52)
 • Filmy (24)
 • Firma i Przemysł (369)
 • Fotografia (157)
 • Gry (21)
 • Kolekcje (16)
 • Komputery (150)
 • Książki i Komiksy (2448)
 • Maszyny, urządzenia, narzędzia (425)
 • Motoryzacja (1123)
 • Muzyka i Instrumenty (152)
 • Nieruchomości (1648)
 • Odzież, Obuwie, Dodatki (236)
 • Ogrodnictwo (27)
 • Opony (4)
 • Pozostałe (746)
 • Praca (2375)
 • Rolnictwo (85)
 • RTV (61)
 • Sport (127)
 • Telefony i Akcesoria (67)
 • Transport (10)
 • Turystyka (676)
 • Usługi (3941)
 • Wakacje (125)
 • Zdrowie i Uroda (852)
 • Zespoły muzyczne (229)
 • Zwierzęta-Koty (50)
 • Zwierzęta-psy (10869)

 • Ilość wejść dziś: 79
  Suma wejść: 909910

  Ilość użytkowników: 6214
  Ilość ogłoszeń: 29631  REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO OGLOSILI.PL

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ
  3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  4. WATUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOS
  5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Postanowienia Ogólne
  1.1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oglosili.pl prowadzony jest przez WIESŁAWA KIERYKA prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WIESŁAW KIERYK PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE (adres prowadzenia działalności: ul. Sportowa 7; 37-700 Przemyśl) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7951045520, REGON 650165232, adres poczty elektronicznej: biuro@oglosili.pl
  1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  1.3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje podane na stronach internetowych Serwisu Internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  1.4. Definicje:
  1.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  1.2. FORMULARZ OGŁOSZENIA – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający zamieszczenie Ogłoszenia.
  1.3. USŁUGODAWCA – WIESŁAW KIERYK prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WIESŁAW KIERYK PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE (adres prowadzenia działalności: ul. Sportowa 7; 37-700 Przemyśl) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7951045520, REGON 650165232, adres poczty elektronicznej: biuro@oglosili.pl.
  1.4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  1.5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o zamieszczonych Ogłoszeniach.
  1.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  1.7. SERWIS INTERNETOWY - serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.oglosili.pl
  1.8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  1.9. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  1.10. OGŁOSZENIE – ogłoszenie Usługobiorcy zamieszczone zgodnie z Regulaminem w Serwisie Internetowym i stanowiące jedynie zaproszenie - w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego - do zawarcia określonej w nim umowy.
  2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę
  2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
  1.11. Konto w Serwisie Internetowym.
  1.12. Platforma do zamieszczania i przeglądania Ogłoszeń w Serwisie Internetowym.
  3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych
  3.1. Odpłatność:
  1.13. Konto w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne.
  1.14. Platforma do zamieszczania i przeglądania Ogłoszeń w Serwisie Internetowym jest nieodpłatna na następujących zasadach:
  1.15. Przeglądanie Ogłoszeń jest nieodpłatne.
  1.16. Zamieszczanie Ogłoszeń jest nieodpłatne.
  3.2. Okres na jaki umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta:
  1.17. Usługa Elektroniczna polegająca na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym świadczona jest przez czas nieoznaczony.
  1.18. Usługa Elektroniczna polegająca na przeglądaniu Ogłoszeń w Serwisie Internetowym świadczona jest przez czas oznaczony, do momentu zakończenia ich przeglądania w Serwisie Internetowym przez Usługobiorcę.
  1.19. Usługa Elektroniczna polegająca na zamieszczeniu Ogłoszenia w Serwisie Internetowym świadczona jest przez czas oznaczony 120 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia danego Ogłoszenia.
  3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1.20. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  1.21. Dostęp do poczty elektronicznej.
  1.22. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 4.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 10 i wyższej.
  1.23. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
  1.24. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies oraz Javascript.
  3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na utratę renomy.
  3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  3.7. Szczegółowe warunki tworzenia Konta i zamieszczenia Ogłoszenia określone są na stronie Serwisu internetowego pod adresem: http://oglosili.pl
  4. Warunki zamieszczania i przeglądania Ogłoszeń
  4.1. Zamieszczone w Serwisie Internetowym Ogłoszenia są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
  4.2. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest podawać w nim treści z należytą starannością i zgodne ze stanem faktycznym, mając w poszanowaniu przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje oraz niniejszy Regulamin. Treści zamieszczane przez Usługobiorcę w Ogłoszeniu powinny być jasne, zrozumiałe, rzetelne i niewprowadzające w błąd, a także w języku polskim.
  4.3. Usługobiorca, dla którego zamieszczenie Ogłoszenia związane jest bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędący konsumentem) obowiązany jest także do przestrzegania z należytą starannością wszelkich przepisów dotyczących ochrony praw konsumenta, w szczególności obowiązków informacyjnych.
  4.4. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń.
  4.5. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia w treści Ogłoszenia numeru telefonu kontaktowego.
  4.6. Z zastrzeżeniem pkt. 4.7. Regulaminu Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu.
  4.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Ogłoszeniach przez Usługobiorców. Postanowienie to nie narusza art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  4.8. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w Serwisie Internetowym w jednym czasie więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu lub usługi.
  4.9. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w Serwisie Internetowym Ogłoszeń zawierających treści wskazanych w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część Regulaminu.

  5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych
  5.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1.25. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym).
  1.26. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@oglosili.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sportowa 7; 37-700 Przemyśl.
  1.27. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym albo niezgodne ze stanem faktycznym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  1.28. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
  5.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  6. Tryb postępowania reklamacyjnego
  6.1. Reklamacje związane z brakiem świadczenia lub nienależytym świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1.29. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługobiorca można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@oglosili.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sportowa 7; 37-700 Przemyśl.
  1.30. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  1.31. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  1.32. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób
  7. Prawo odstąpienia od umowy
  7.1. Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
  7.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.
  8. Postanowienia końcowe
  8.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  1.33. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
  8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  8.3. Zmiany w Regulaminie:
  1.34. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  1.35. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  1.36. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających z Serwisu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zamieszczone Ogłoszenia.
  1.37. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  8.4. Rozstrzyganie sporów:
  1.38. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  1.39. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

  Załącznik nr 2 do Regulaminu – Treści zakazane w Ogłoszeniach
  Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w Serwisie Internetowym Ogłoszeń zawierających treści dotyczące:

  1) Lekarstw i produktów farmakologicznych;
  2) Narkotyków lub innych substancji psychotropowych lub odurzających;
  3) Usług erotycznych i prostytucji;
  4) Papierosów i tytoniu;
  5) Napojów alkoholowych;
  6) Broni, materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych;
  7) Towarów naruszających prawa autorskiego lub własność intelektualną, w tym również towarów podrobionych tj. mogących wprowadzić w błąd co do istotnych cech towarów lub usług, w tym również co do pochodzenia i jakości.
  8) Organów ludzkich lub zwierzęcych, a także żywych lub martwych okazów zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
  9) Rażących treści pornograficznych, szczególnie treści pornograficznych z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związanych z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
  10) Nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
  11) Naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  12) Substancji chemicznych w postaci czystej, które mogą zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku;
  13) Instrumentów finansowych za wyjątkiem materialnych papierów wartościowych o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
  14) Wprowadzania do obrotu zwierząt domowych, z wyłączeniem psów i kotów w wypadku podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
  15) Użytkownik rejestrujący się na stronie internetowej potwierdza wyrażenie zgody na cotygodniowe otrzymywania wiadomości e-mail/mailingu.
    Copyright 2009 Oglosili.pl